Polityka prywatności brasilmoka.pl

Niniejsza Witryna internetowa gromadzi niektóre dane osobowe swoich Użytkowników.

Administrator danych

Brasil Moka Srl 
Via Nazionale, 42 - 23030 Villa di Tirano (SO) – Italia

Adres poczty elektronicznej Administratora danych: info@brasilmoka.it

 

Typy gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez niniejszą Witrynę, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: pliki cookie, dane użytkowe, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa i adres firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące typów gromadzonych danych osobowych przedstawiono w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych treściach informacyjnych wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia danych.

Dane osobowe podaje dobrowolnie Użytkownik lub, w przypadku danych użytkowych, zbierane są automatycznie podczas korzystania z niniejszej Witryny.

Podanie wszelkich wymaganych danych jest obowiązkowe, chyba że określono inaczej. W przypadku odmowy ich podania świadczenie usług przez Witrynę może okazać się niemożliwe. Jeśli Witryna wskazuje pewne dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą zrezygnować z ich podawania, co nie wpłynie w żaden sposób na dostępność Witryny ani na jej działanie.

Użytkowników, którzy mają wątpliwości co do tego, które dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z Administratorem danych.

Wszelkie wykorzystanie plików cookie lub innych narzędzi śledzenia przez niniejszą Witrynę lub przez dostawców usług zewnętrznych, jakie wykorzystuje niniejsza Witryna, o ile nie określono inaczej, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Administratora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 

Sposób i miejsce przetwarzania gromadzonych danych

Sposób przetwarzania danych

Administrator danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.

Dane przetwarzane są za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, przy użyciu metod organizacyjnych i logistycznych ściśle związanych ze wskazanymi celami. Poza Administratorem danych, w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą mieć również inne podmioty zaangażowane w organizację niniejszej Witryny (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacji), wyznaczone w razie potrzeby przez Administratora danych jako Podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę Podmiotów przetwarzających dane udostępnia na życzenie Administrator danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkowników w przypadku spełnienia jednego z następujących warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych systemach prawnych Administrator danych może być upoważniony do przetwarzania danych osobowych bez zgody Użytkownika lub bez innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się („opts out”) ich przetwarzaniu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem i/lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.

Użytkownik może w każdym razie zwrócić się do Administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o sprecyzowanie, czy przetwarzanie opiera się na przepisach prawa, jest przewidziane w umowie lub jest konieczne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibach operacyjnych Administratora i w każdym innym miejscu, w którym działają strony zaangażowane w przetwarzanie danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Administratorem.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przeniesione do innego państwa niż to, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji o miejscu przetwarzania danych, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo uzyskać informacje dotyczące podstawy prawnej przeniesienia jego danych osobowych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej działającej na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub do innego organu powołanego w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami, jak na przykład ONZ, lub uzyskać informacje dotyczące środków bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora w celu ochrony danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy ma miejsce przeniesienie jego danych do organizacji opisanych wyżej, zapoznając się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub zwrócić się o przekazanie informacji do Administratora danych, kontaktując się z nim na dane kontaktowe podane na wstępie.

Okres przechowywania danych

Dane są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla jakich zostały zgromadzone.

Z tej przyczyny:

 • dane osobowe zgromadzone do celów związanych z wykonaniem umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem są przechowywane aż do całkowitego wypełnienia tejże umowy;
 • dane osobowe zgromadzone dla celów związanych z uzasadnionym prawnie interesem Administratora danych będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, zapoznając się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Administrator danych może przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, aż do wycofania takiej zgody. Ponadto, Administrator może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres w związku z obowiązkiem prawnym lub na mocy nakazu władz.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są usuwane. Po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, usunięcia, zmiany i prawa do przenoszenia danych.

 

Cele przetwarzania zgromadzonych danych osobowych

Dane Użytkownika są gromadzone, aby umożliwić Administratorowi świadczenie usług, a także w następujących celach: statystyki, kontakt z Użytkownikiem, wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania i danych osobowych konkretnie związanych z każdym celem, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

 • Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy

Użytkownik podając swoje dane w formularzu kontaktowym, wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub o innym charakterze wskazanym w nagłówku formularza.

Pozyskiwane dane osobowe: nazwisko, e-mail, adres, imię, numer telefonu i nazwa firmy.

 • Statystyka

Usługi zawarte w niniejszej części dokumentu pozwalają Administratorowi na monitorowanie i analizowanie danych o ruchu sieciowym oraz służą do śledzenia zachowań Użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy ruchu na stronach internetowych świadczona przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje dane osobowe pozyskane w celu śledzenia i badania korzystania niniejszej Witryny, wypełniania raportów i przesyłania ich do innych narzędzi Google.

Google może wykorzystać dane osobowe Użytkownika również do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Pozyskiwane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy Policy – Opt Out.

 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usług pozwala wyświetlać treści hostowane na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny oraz umożliwia interakcję z nimi.

W przypadku zainstalowania tego typu usługi możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, gromadzi ona dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Widget Google Maps (Google LLC)

Google Maps to usługa wyświetlania map obsługiwana przez Google LLC, która umożliwia tej Witrynie zintegrowanie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Pozyskiwane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przystępujący do Privacy Shield.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Administratora.

W szczególności Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili: Użytkownik może cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli proces ten oparty jest na innej podstawie prawnej niż ta określona w zgodzie na przetwarzanie. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w dalszej części dokumentu;
 • prawo do uzyskania dostępu do swoich danych: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących danych, które przetwarza Administrator, dotyczących określonych aspektów procesu przetwarzania i do otrzymania kopii przetwarzanych danych;
 • prawo do zweryfikowania poprawności danych i ich zmiany: Użytkownik może sprawdzić poprawność swoich danych oraz zażądać ich aktualizacji lub korekty;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku Administrator nie będzie przetwarzał danych w celu innym niż ich przechowanie;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych: Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać, aby Administrator usunął dane, które go dotyczą;
 • prawo do otrzymania swoich danych lub przekazania ich innemu administratorowi: Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest stroną lub związanych z nią środków umownych;
 • prawo do złożenia skargi: Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobistych lub może podjąć działania prawne;

 

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących Administratorowi danych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Należy zauważyć, że jeżeli dane Użytkowników są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mogą oni wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bez uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Sposób wykonywania przysługujących praw

Użytkownicy w celu wykonania przysługujących im praw mogą kierować żądania na dane kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i rozpatrywane przez Administratora tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

Polityka plików cookie

Pliki cookie to fragmenty kodu umieszczane na stronach internetowych, które pomagają Administratorowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów, dla których pliki cookie umieszczane są na stronach, mogą wymagać zgody Użytkownika.

Jeśli pliki cookie są umieszczane na stronach na podstawie zgody, Użytkownik może taką zgodę w każdej chwili wycofać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

 

Techniczne pliki cookie i analityczne pliki cookie do uzyskania zbiorczych informacji statystycznych

 • Działania bezwzględnie konieczne do funkcjonowania Witryny

Ta Witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapisać sesję Użytkownika i aby wykonać czynności niezbędne do funkcjonowania tej Witryny, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.

 • Zapisywanie preferencji, optymalizacja i statystyki

Ta Witryna wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji nawigacyjnych i do optymalizacji doświadczenia nawigacyjnego użytkownika. Do takich plików cookie należą na przykład pliki służące do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez Administratora strony.

 

Inne rodzaje plików cookie i narzędzia, jakie osoby trzecie mogą umieścić na stronach

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą statystyki w formie zbiorczej i anonimowej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Administratora – w zależności od tego, co jest w nich opisane – bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wśród wskazanych poniżej narzędzi znajdują się usługi zarządzane przez osoby trzecie, mogą one – poza tym, co zostało określone, a także bez wiedzy Administratora – śledzić czynności Użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług.

 • Statystyka

Usługi zawarte w niniejszej części dokumentu pozwalają Administratorowi na monitorowanie i analizowanie danych o ruchu sieciowym oraz służą do śledzenia zachowań Użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy ruchu na stronach internetowych świadczona przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje dane osobowe pozyskane w celu śledzenia i badania korzystania z niniejszej Witryny, wypełniania raportów i przesyłania ich do innych narzędzi Google.

Google może wykorzystać dane osobowe Użytkownika również do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Pozyskiwane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy Policy – Opt Out.

 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usług pozwala wyświetlać treści hostowanych na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny oraz umożliwia interakcję z nimi.
W przypadku zainstalowania tego typu usługi możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, gromadzi ona dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Widget Google Maps (Google LLC)

Google Maps to usługa wyświetlania map obsługiwana przez Google LLC, która umożliwia tej Witrynie zintegrowanie takich treści na swoich stronach.

Pozyskiwane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przystępujący do Privacy Shield.

Jak mogę wyrazić zgodę na umieszczenie pików cookie?

W uzupełnieniu do tego, co zostało określone w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce i uniemożliwić np. umieszczanie plików cookie przez osoby trzecie. Użytkownik może również skorzystać z preferencji swojej przeglądarki, aby usunąć wszelkie pliki cookie umieszczone w przeszłości, w tym wszystkie pliki cookie, co do których wyraził zgodę na ich umieszczenie przez tę Witrynę. Informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, Użytkownik może znaleźć na przykład pod następującymi adresami: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari e Microsoft Internet Explorer.

W przypadku plików cookie umieszczonych na stronach przez osoby trzecie Użytkownik może również zarządzać własnymi ustawieniami i cofnąć zgodę, korzystając z właściwego linku opt out (jeśli jest dostępny), stosując narzędzia opisane w polityce prywatności usług zewnętrznego dostawcy lub kontaktując się bezpośrednio z takim podmiotem.

Mając na uwadze powyższe, Użytkownik może korzystać z informacji udostępnianych przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i  Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub przez inne podobne platformy. Usługi te pozwalają na zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Dlatego Administrator zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów w uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

 

Administrator danych

Brasil Moka Srl 
Via Nazionale, 42 - 23030 Villa di Tirano (SO) – Italia

Adres poczty elektronicznej Administratora danych: info@brasilmoka.it

Jako że Administrator nie sprawuje technicznej kontroli nad umieszczaniem plików cookie i innych narzędzi śledzących przez osoby trzecie za pośrednictwem usług wykorzystywanych na tej Witrynie, wszelkie odniesienia do plików cookie i innych narzędzi śledzących umieszczanych na stronach przez osoby trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania szczegółowych informacji, Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności wszelkich usług osób trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Ze względu na obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach cookie, Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem, jeśli chce uzyskać dodatkowe informacje na temat stosowania plików cookie za pośrednictwem niniejszej Witryny.

 

Definicje i ramy prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają zidentyfikowanie lub określenie tożsamości osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Witryny (również przez aplikacje osób trzecich zintegrowane z niniejszą Witryną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z niniejszą Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.), kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w ramach Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, jest osobą, której dotyczą dane.

Osoba, której dotyczą dane

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej oraz każdy inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, organ świadczący usługi publiczne lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszej Witryny. Administrator danych jest jednocześnie administratorem niniejszej Witryny, chyba że określono inaczej.

Niniejsza Witryna internetowa (lub niniejsza Aplikacja)

Sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą Witrynę, jak wskazano we właściwych warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej uznaje się za obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Mały odcinek danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.


Ramy prawne

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona na podstawie wielu aktów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej Witryny.

Ostatnia wersja: 13 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Obrona w postępowaniu sądowym

Administrator może wykorzystać dane osobowe Użytkownika w postępowaniu sądowym lub na etapach prowadzących do podjęcia możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego użycia niniejszej Witryny lub z powiązanych z nią usług przez Użytkownika.

Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż Administrator danych może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na polecenie organów władzy publicznej.

Informacje szczegółowe

W uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Witryna może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na jego żądanie.

Logi systemowe i utrzymanie Witryny

Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich, z których Witryna korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje niezawarte w niniejszej polityce prywatności

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili uzyskać od Administratora danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiedź na żądania „Do Not Track”

Ta Witryna nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy usługi osób trzecich obsługują to żądanie, Użytkownik powinien zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany do niniejszej polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, na niniejszej Witrynie, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, wysyłając Użytkownikom powiadomienie na dane kontaktowe będące w posiadaniu Administratora danych. Prosimy zatem o regularne zapoznawanie się z niniejszą stroną, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator danych w razie potrzeby ponownie uzyska zgodę od Użytkownika.

 

Definicje i ramy prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają zidentyfikowanie lub określenie tożsamości osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Witryny (również przez aplikacje osób trzecich zintegrowane z niniejszą Witryną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z niniejszą Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.), kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w ramach Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, jest osobą, której dotyczą dane.

Osoba, której dotyczą dane

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej oraz każdy inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, organ świadczący usługi publiczne lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszej Witryny. Administrator danych jest jednocześnie administratorem niniejszej Witryny, chyba że określono inaczej.

Niniejsza Witryna internetowa (lub niniejsza Aplikacja)

Sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą Witrynę, jak wskazano we właściwych warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej uznaje się za obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Mały odcinek danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.


 

Ramy prawne

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona na podstawie wielu aktów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej Witryny.

Ostatnia wersja: 13 grudnia 2018 r.

 

INFORMACJE UDOSTĘPNIONE NA PODSTAWIE ART. 13 I 14 ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 (RODO): Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Brasil Moka S.r.l., Via Nazionale, 42 – 23030 Villa di Tirano (SO), również za pomocą narzędzi elektronicznych i/lub zautomatyzowanych, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek. Osoba zainteresowana może wykonać prawa przysługujące jej na mocy artykułów 15 - 22 rozporządzenia RODO, pisząc na adres info@brasilmoka.it. Przesłane nam dane nie zostaną rozpowszechnione ani przekazane osobom trzecim i będą przechowywane przez Brasil Moka S.r.l. maksymalnie przez okres dwóch lat.